Thủy sản

Cá chép

Cá chép

Thuộc loại: Thủy sản nước ngọt

Chi tiết sản phẩm
Cá chép dòn

Cá chép dòn

Thuộc loại: Thủy sản nước ngọt

Chi tiết sản phẩm
Cá trắm đen

Cá trắm đen

Thuộc loại: Thủy sản nước ngọt

Chi tiết sản phẩm
Cá trắm cỏ

Cá trắm cỏ

Thuộc loại: Thủy sản nước ngọt

Chi tiết sản phẩm
Cá rô phi đơn tính

Cá rô phi đơn tính

Thuộc loại: Thủy sản nước ngọt

Chi tiết sản phẩm
Cá diêu hồng

Cá diêu hồng

Thuộc loại: Thủy sản nước ngọt

Chi tiết sản phẩm
Tôm thẻ chân trắng

Tôm thẻ chân trắng

Thuộc loại: Thủy sản nước lợ - mặn

Chi tiết sản phẩm
Tôm sú

Tôm sú

Thuộc loại: Thủy sản nước lợ - mặn

Chi tiết sản phẩm
Măng

Măng

Thuộc loại: Nhóm khác

Chi tiết sản phẩm
Con Rươi

Con Rươi

Thuộc loại: Thủy sản nước lợ - mặn

Chi tiết sản phẩm