Trang trại Gia Ân

Địa chỉ: Bon Srê Ú, thành phố Gia Nghĩa, Đắk Song, Đắk Nông
Diện tích : 0 ha
Người quản lý : Trần Quang Đông
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ