HTX Nông - Lâm nghiệp Nam Hà

Địa chỉ: Tổ DP 5, thị trấn Eatling, huyện Cư Jút, Đắk Song, Đắk Nông
Diện tích : 0 ha
Người quản lý : Trần Đình Lượng
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ