HTX BeChamP

Địa chỉ: Thôn 10, xã Trường Xuân, huyện Đăk Song, tỉnh Dăk Nông, Đắk Song, Đắk Nông
Tấm lòng người sản xuất
Diện tích : 31 ha
Người quản lý : Lê Văn Hùng
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ