HỢP TÁC XÃ TÍN TRUE COFFEE

Địa chỉ: Số nhà: 88, đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đăk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông, Đắk Song, Đắk Nông
Diện tích : 0 ha
Người quản lý : Hồ Trọng Tín
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ